item2
item2a

Analýza a hodnotenie stavu životného prostredia lokality, či konkrétnej oblasti

Analýza a hodnotenie stavu životného prostredia riešeného územia je súčasťou projektovej dokumentácie, urbanistických rozborov i rôznych správ a štúdií. Má poskytnúť stručné a objektívne informácie o kvalite jednotlivých zložiek životného prostredia, aby sa dala určiť zraniteľnosť a ekologická únosnosť územia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo strategického dokumentu. Vyhodnotenie výsledkov analýzy a sumarizácia záverov vyžaduje nielen rozsiahle multidisciplinárne znalosti, ale najmä značné praktické skúsenosti v oblasti environmentalistiky.

- vypracujeme analýzu kvality jednotlivých zložiek životného prostredia a vyhodnotíme stav životného prostredia v rozsahu vyžadovanom pripravovanou dokumentáciou

- určíme zraniteľnosť riešeného a dotknutého územia a jeho únosnosť vo vzťahu k navrhovanej činnosti alebo strategickému dokumentu.

Realizované projekty v oblasti analýzy a hodnotenia stavu životného prostredia

krajinka
EIA, SEA (Environmental Impact Assessment)
odpady2
Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového
Dendrologia 1
Dendrologický prieskum
ČaĎba ‰trkov
Analýza a hodnotenie stavu životného
doprava cestna 037
Inžinierska činnosť
ovzdu‰ie 2
Lektorská činnosť
SkiparkChlmec
Monitoring životného prostredia
doprava letecka
Hlukové štúdie

www.artmuhle.sk

Profil spoločnosti Naše služby EIA, SEA (Environmental Impact Assessment) Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového Dendrologický prieskum Analýza a hodnotenie stavu životného Inžinierska činnosť Lektorská činnosť Monitoring životného prostredia