item2a1
item2

EIA, SEA (Environmental Impact Assessment)

Účelom posudzovania je zistiť a vyhodnotiť všetky vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie, identifikovať a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom, určiť opatrenia, ktoré zabránia a zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia jeho poškodzovaniu.

Cieľom procesu posudzovania je získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti. Záverečné stanovisko z procesu posudzovania je tiež základnou podmienkou pre financovanie projektov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

- Vypracujeme pre Vás všetky druhy dokumentácie vplyvov navrhovanej činnosti a strategického dokumentu na životné prostredie podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. (zámer, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, správa o hodnotení, odborný posudok)

- Zabezpečíme komunikáciu s verejnosťou v procese posudzovania vplyvov navrhovaných činností a strategických dokumentov (prieskum verejnej mienky, príprava a moderovanie verejných rokovaní)

- Vypracujeme prezentácie navrhovanej činnosti a očakávaných vplyvov na životné prostredie pre verejnosť i štátnu správu

- Vypracujeme projekty monitoringu pre jednotlivé zložky životného prostredia

- Poskytneme odborné konzultácie počas prípravy projektov navrhovaných činností a v priebehu vypracovania strategických dokumentov

- Zabezpečíme komunikáciu s orgánmi štátnej správy životného prostredia.

Odborná spôsobilosť a certifikáty

- Majiteľka spoločnosti Ing. Magdaléna Vodzinská je zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb pre posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie podľa vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie pod číslom 105/96-opv, pre činnosti a oblasti: geológia, environmentalistika, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, baníctvo, technológie, hluk a vibrácie, ťažba a úprava tuhých nerastov, líniové stavby, úprava a spracovanie rúd a neželezných kovov, územný rozvoj a územné plánovanie, zariadenia pre dopravu, spoje a telekomunikácie.

- Používanie informácií pre efektívny manažment životného prostredia, certifikát The Institute for Sustainable Communities ETP US A.I.D.

- Riešenie konfliktov v ochrane a tvorbe životného prostredia, certifikát The Environmental Training Project for Central and Eastern Europe US.A.I.D.

Realizované projekty v oblasti dokumentácie EIA/SEA

Vypracovanie odborného posudku podľa zákona NRSR č. 24/2006 Z.z.

krajinka
EIA, SEA (Environmental Impact Assessment)
odpady2
Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového
Dendrologia 1
Dendrologický prieskum
ČaĎba ‰trkov
Analýza a hodnotenie stavu životného
doprava cestna 037
Inžinierska činnosť
ovzdu‰ie 2
Lektorská činnosť
SkiparkChlmec
Monitoring životného prostredia
doprava letecka
Hlukové štúdie

miesfera consult s.r.o.© 2012

www.artmuhle.sk

Profil spoločnosti Naše služby EIA, SEA (Environmental Impact Assessment) Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového Dendrologický prieskum Analýza a hodnotenie stavu životného Inžinierska činnosť Lektorská činnosť Monitoring životného prostredia