item2
item2a

Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva

Oblasť odpadového hospodárstva je rozsiahla a pomerne komplikovaná, vyžaduje dobrú znalosť právnych predpisov, ktoré často podliehajú zmenám.

- vypracujeme prevádzkovú dokumentáciu odpadového hospodárstva a v súlade s platnou legislatívou ju aktualizujeme: zaradenie odpadov vznikajúcich pri pracovnej činnosti podľa Katalógu odpadov, program odpadového hospodárstva pôvodcu, manipulačno-prevádzkový poriadok pre nakladanie s odpadmi, havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, identifikačný list nebezpečného odpadu, technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

- vypracujeme žiadosti pre získanie potrebných rozhodnutí a súhlasov príslušných orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve

- vypracujeme zmluvy s firmami na odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v súlade s platnou legislatívou

- zabezpečíme aj inžiniersku činnosť v oblasti odpadového hospodárstva pri získaní potrebných rozhodnutí a súhlasov, vrátane komunikácie s orgánmi štátnej správy a samosprávy

Realizované projekty v oblasti environmentálneho poradenstva v odpadovom hospodárstve

krajinka
EIA, SEA (Environmental Impact Assessment)
odpady2
Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového
Dendrologia 1
Dendrologický prieskum
ČaĎba ‰trkov
Analýza a hodnotenie stavu životného
doprava cestna 037
Inžinierska činnosť
ovzdu‰ie 2
Lektorská činnosť
SkiparkChlmec
Monitoring životného prostredia
doprava letecka
Hlukové štúdie

www.artmuhle.sk

Profil spoločnosti Naše služby EIA, SEA (Environmental Impact Assessment) Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového Dendrologický prieskum Analýza a hodnotenie stavu životného Inžinierska činnosť Lektorská činnosť Monitoring životného prostredia