item2
item2a

Monitoring životného prostredia

Monitoring životného prostredia je časovo, rozsahovo a priestorovo vymedzené sledovanie a následné vyhodnocovanie zložiek životného prostredia, ktorým sa získavajú zásadné údaje o kvalite, spôsobe a rýchlosti zmien systémov. Tento proces umožňuje zistiť akou mierou pôsobí prevádzka posudzovanej činnosti na zložky životného prostredia a získať tak spätnú väzbu, ktorá umožňuje aplikáciu environmentálneho aspektu v riadení.

- vypracujeme projekty monitoringu, vrátane zabezpečenia ich realizácie

- vypracujeme záverečné správy a vyhodnotenie monitoringu

Realizované projekty v oblasti monitoringu životného prostredia

krajinka
EIA, SEA (Environmental Impact Assessment)
odpady2
Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového
Dendrologia 1
Dendrologický prieskum
ČaĎba ‰trkov
Analýza a hodnotenie stavu životného
doprava cestna 037
Inžinierska činnosť
ovzdu‰ie 2
Lektorská činnosť
SkiparkChlmec
Monitoring životného prostredia
doprava letecka
Hlukové štúdie

www.artmuhle.sk

Profil spoločnosti Naše služby EIA, SEA (Environmental Impact Assessment) Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového Dendrologický prieskum Analýza a hodnotenie stavu životného Inžinierska činnosť Lektorská činnosť Monitoring životného prostredia