item2
item2a

Realizované projekty v oblasti analýzy a hodnotenia stavu životného

konateľka má trinásťročné praktické skúsenosti pri vypracovaní analýz stavu životného prostredia k líniovým dopravným stavbám vo firme DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava a k stavbám odpadového hospodárstva vo firme V.O.D.S., a.s. Košice.

krajinka
EIA, SEA (Environmental Impact Assessment)
odpady2
Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového
Dendrologia 1
Dendrologický prieskum
ČaĎba ‰trkov
Analýza a hodnotenie stavu životného
doprava cestna 037
Inžinierska činnosť
ovzdu‰ie 2
Lektorská činnosť
SkiparkChlmec
Monitoring životného prostredia
doprava letecka
Hlukové štúdie

www.artmuhle.sk

Profil spoločnosti Naše služby EIA, SEA (Environmental Impact Assessment) Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového Dendrologický prieskum Analýza a hodnotenie stavu životného Inžinierska činnosť Lektorská činnosť Monitoring životného prostredia