item2
item2a

Dendrologický prieskum

Dendrologický prieskum vyžadujú mnohé projekty investičnej činnosti, viaceré stupne projektových dokumentácií, EIA, územnoplánovacie dokumentácie alebo analýzy stavu životného prostredia.

Dendrologické posúdenie drevín sa robí podľa zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- určíme druh drevín, parametre drevín, ich počet a zdravotný stav

- na základe týchto údajov určíme spoločenskú hodnotu drevín

- zabezpečíme aj vybavenie žiadosti na príslušnom úrade.

Realizované projekty v oblasti dendrologických prieskumov

krajinka
EIA, SEA (Environmental Impact Assessment)
odpady2
Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového
Dendrologia 1
Dendrologický prieskum
ČaĎba ‰trkov
Analýza a hodnotenie stavu životného
doprava cestna 037
Inžinierska činnosť
ovzdu‰ie 2
Lektorská činnosť
SkiparkChlmec
Monitoring životného prostredia
doprava letecka
Hlukové štúdie

www.artmuhle.sk

Profil spoločnosti Naše služby EIA, SEA (Environmental Impact Assessment) Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového Dendrologický prieskum Analýza a hodnotenie stavu životného Inžinierska činnosť Lektorská činnosť Monitoring životného prostredia