spodok
item2

Hlukové štúdie

Posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na hlukovú situáciu riešeného alebo dotknutého územia je v súčasnosti už štandardnou požiadavkou v procese projektovej prípravy navrhovaných činností ako aj v procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostedie a zdravie obyvateľstva.

Ide o výpočet hladín hluku z novonavrhovaných zdrojov hluku v synergickom efekte s existujúcimi zdrojmi hluku v území na základe vytvorenia modelovej situácie v danom priestore.

- vypracujeme hlukovú štúdiu na posúdenie zmeny hlukových pomerov vo vonkajšom prostredí lokality územia dotknutého navrhovanou činnosťou zo stacionárnych zdrojov hluku v priemyselných prevádzkach, ako aj mobilných zdrojov hluku z dopravy ako podklad pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ale aj ako súčasť projektovej dokumentácie k povoleniu činnosti alebo stavby

- na základe výsledkov výpočtu navrhneme umiestnenie a parametre protihlukových bariér

- výpočtom overíme účinnosť navrhovaných protihlukových opatrení technického charakteru (protihlukové bariéry)

- v prípade potreby vieme zabezpečiť zmeranie hladiny hluku z existujúcich zdrojov napr. pre účely kolaudačných konaní, uvádzaní zariadení do prevádzky, riešenia sťažností, kategorizácie rizika hluku na pracoviskách a pod. v kooperácii s odborne spôsobilou osobou.

Realizované projekty v oblasti predikcie a hodnotenia hlukových pomerov

krajinka
EIA, SEA (Environmental Impact Assessment)
odpady2
Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového
Dendrologia 1
Dendrologický prieskum
ČaĎba ‰trkov
Analýza a hodnotenie stavu životného
doprava cestna 037
Inžinierska činnosť
ovzdu‰ie 2
Lektorská činnosť
SkiparkChlmec
Monitoring životného prostredia
doprava letecka
Hlukové štúdie

www.artmuhle.sk

Profil spoločnosti Naše služby EIA, SEA (Environmental Impact Assessment) Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového Dendrologický prieskum Analýza a hodnotenie stavu životného Inžinierska činnosť Lektorská činnosť Monitoring životného prostredia